Adfærdskodeks

Adfærdskodeks – Topas Explorer Group samt datterselskaber

Introduktion

Formålet med dette adfærdskodeks er at sætte en standard for den forretningsetik, som alle medarbejdere i Topas Explorer Group (TEG) inklusiv alle datterselskaber skal efterleve. Vores forpligtelse til CSR er baseret på vores overbevisning om, at ansvarlig forretning giver økonomisk mening. Vi integrerer CSR-betragtninger i vores forretnings- og arbejdsgange, og med ansvarlighed og et bæredygtigt udgangspunkt baserer vi vores arbejde på en model, der sigter mod både at forstå virksomhedens påvirkning på samfundet samt vores interessenters fokusområder. På den baggrund har vi formuleret en CSR-strategi, som omhandler miljømæssige og sociale nøglekoncepter herunder klima og menneskerettigheder. Vi introducerer dette adfærdskodeks som en del af et større program, der adresserer bæredygtighedsspørgsmål i hele vores organisation. Samtidig vil vi også sikre, at vores kolleger og samarbejdspartnere har tid til at gøre sig bekendt med de værdier, som har været den drivende kraft bag udviklingen af Topas Explorer Groups forretning igennem mere end 45 år.

TEG ønsker at fungere som en ansvarlig virksomhed indenfor de sektorer, hvor vi opererer. Vi vil opnå dette gennem et vedvarende fokus på områder, hvor virksomheden kan identificere betydelig indvirkning på kunder, interessenter, leverandører og det omgivende samfund. Dette vil inkludere, men ikke nødvendigvis begrænse sig til indvirkning på miljø og klima, sociale forhold herunder arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse.

 

Vores adfærdskodeks

Alle vores samarbejdspartnere og medarbejdere vil blive præsenteret for vores adfærdskodeks, og vi forventer, at alle efterlever både kodekset og overholder gældende og relevant national lovgivning i området, hvor de opererer. Det er vores leverandørers ansvar at sikre, at adfærdskodekset håndhæves i alle de dele af værdikæden, som de kontrollerer. Mere specifikt så beder vi medarbejdere og leverandører være opmærksomme på følgende:

 

Miljø

Medarbejdere og leverandører skal kontinuerligt stræbe efter at minimere deres aktiviteters negative aftryk. Dette inkluderer en proaktiv og ansvarlig håndtering af miljømæssige emner såsom (men ikke begrænset til) naturressourcer, affaldshåndtering, energiforbrug, vandforbrug, støj, støv og lugt.

Medarbejdere og leverandører skal kontinuerligt overholde den lokale lovgivning herunder miljølovgivningen, og leverandører skal endvidere formulere og håndhæve en miljøpolitik, som er relevant for selskabets arbejdsområde og størrelse.

 

Sundhed og sikkerhed

TEG, datterselskaber og alle leverandører skal sikre, at arbejdspladsen er sikker, hygiejnisk og helbredsmæssigt forsvarlig. TEG, datterselskaber og alle leverandører skal sikre, at alle transportmidler (fly, skibe, busser, biler osv.) er sikre, fungerer ordentligt og i overensstemmelse med lokale regler og lovgivning. Dette indbefatter også at sikre, at medarbejdere og gæster har adgang til brandslukningsudstyr og sikkerhedsudstyr.

TEG, datterselskaber og alle leverandører er ansvarlige for korrekt uddannelse af alle sine medarbejdere samt brug af forebyggende foranstaltninger som f.eks. systemer til at påvise, undgå og reagere på potentielle risici for alle medarbejdere og gæsters helbred og sikkerhed. TEG, datterselskaber og alle leverandører er ansvarlige for alle nødvendige sikkerhedsdemonstrationer og information, som sikrer medarbejdere og gæsters sikkerhed.

 

Arbejdstager- og menneskerettigheder

Tvangsarbejde må aldrig benyttes af nogen grene indenfor TEG, dets datterselskaber eller af nogen leverandør. Dette inkluderer fængselsarbejde, menneskehandel, slaveri og alle andre former for arbejde, der strider imod arbejderens vilje.

Børnearbejde må aldrig benyttes af nogen grene indenfor TEG, dets datterselskaber eller af nogen leverandør. Når unge mennesker ansættes, skal opmærksomheden rettes mod de retningslinjer, som er formuleret af International Labour Organization.

Medarbejdere ved TEG, alle datterselskaber og leverandører skal behandle hinanden og alle andre med respekt og undgå enhver form for diskrimination baseret på race, seksuel orientering, etnicitet, sprog, helbred, alder, nationalitet, køn, politisk overbevisning eller religion.

TEG, alle datterselskaber og leverandører skal overholde den lokale lovgivning vedrørende lønninger, pensioner, akkord og andre kompensationselementer. Derudover skal TEG, alle datterselskaber og leverandører levere ansættelseskontrakter til alle medarbejdere.

TEG, alle datterselskaber og leverandører skal respektere lovlige kollektive aftaler. Desuden skal TEG, alle datterselskaber og leverandører respektere medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektive lønaftaler.

Pengebøder eller fratrækning i løn som et disciplinerende middel kan kun anvendes, hvis det er lovligt og aftalt i kollektive overenskomster.

 

Forretningsintegritet og antikorruption

Alle medarbejdere hos TEG og dets datterselskaber såvel som alle leverandører skal overholde al gældende lovgivning vedrørende korruption, intellektuel ejendomsret og bestikkelse og derved sikre et højt integritetsniveau.

TEG, hvert datterselskab og hver leverandør skal ved hjælp af relevant træning sikre, at de ikke tilbyder, lover, giver eller accepterer bestikkelse eller gaver.

TEG, hvert datterselskab og hver leverandør er forpligtet til at handle, bekæmpe og forhindre alle former for korruption så hurtigt som muligt.

 

Den korte og nemme udgave:

  1. Behandl alle gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere med den største omhu, respekt og på rimelige vilkår i henhold til lokale love.
  2. Lad være med at smide affald rundt omkring.
  3. Behandl natur og dyreliv med respekt.
  4. Sørg for at alle gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere er sikre og uddannet i det nødvendige sikkerhedsudstyr og -procedurer.