CSR Politik

CSR Politik

 

Værdigrundlag

I årtier har vi talt om en særlig Topasånd. Den er uhåndgribelig, men vi genkender den, og vores gæster og samarbejdspartnere genkender den. Det kan være svært at beskrive, hvad en ånd helt præcis er, men Topasånden har at gøre med respekt og engagement overfor hinanden og det miljø, vi deler, uanset hvem og hvor det er.

Selskabets mission er at udvikle og gennemføre aktive og autentiske naturoplevelser med respekt for kultur, natur og miljø. Det har altid været naturligt for os at anerkende vores aftryk – både lokalt og globalt – og at gøre vores bedste for at begrænse det negative aftryk og styrke det positive aftryk, hvor det er muligt. Selskabet er bygget op på disse kerneværdier. De er en del af selskabets DNA.

Så om vi taler om ånd eller DNA, så er bæredygtighed og socialt ansvar hjørnesten i vores måde at agere på.

En anden vigtig kerneværdi er vores ønske om at begejstre og at blive begejstret. Vi vil begejstre kunder såvel som samarbejdspartnere, og vi ønsker at gøre det på en måde, hvor vi som ansatte kan være nøjagtigt lige så begejstrede, omkring det vi laver. For at opnå ægte entusiasme blandt medarbejdere tror vi, at det er nødvendigt at skabe meningsfulde og værdifulde jobs og at lade et arbejdsmiljø blomstre med engagement og respekt.

Når vi deler vores entusiasme og respekt for miljø og mennesker med gæster og samarbejdspartnere, kan vi bevæge os mod fælles mål. Vi er overbeviste om, at vores fælles indsats gør en forskel.

Vores forpligtelse

I vores kontinuerlige arbejde med at sikre et godt, sundt og bæredygtigt miljø for både ansatte, gæster, samarbejdspartnere og vores omgivelser rundt omkring på kloden har det været et naturligt skridt at binde TEG og alle datterselskaberne til de internationale standarder angivet af FNs Global Compact.

Det betyder, at vi har adopteret de ti principper fra FNs Global Compact og integreret dem i vores strategier og daglige arbejde. De hjælper os til at øge opmærksomheden på den bæredygtige indsats og guider os imod de områder, hvor vi kan investere vores energi og ressourcer til størst gavn for alle.

Vi overholder FNs Global Compacts retningslinjer og rapporterer årligt vores Communication on Progress i henhold til deres krav. Samtidig leverer vi vores årsregnskab inklusive CSR-status. Hvert år evaluerer vi de mål, vi har sat for os selv og justerer vores planer efter behov for at kunne fortsætte vores bæredygtige rejse.

Overvågning og måling af hver aktivitet udføres mindst en gang om måneden, afhængigt af hvor ofte det er relevant. Alle målinger indsamles i et fælles system, der måler fremskridtene for både Topas Explorer Group og de enkelte selskaber. Fra dette system udføres al dataanalyse og rapportering. Det er vores ambition, at mindst en medarbejder har ejerskabet af hver nødvendig aktivitet.

 • Topas Explorer Group støtter og respekterer beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder.
 • Topas Explorer Group sikrer at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Topas Explorer Group opretholder friheden til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 • Topas Explorer Group støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
 • Topas Explorer Group støtter afskaffelse af børnearbejde.
 • Topas Explorer Group eliminerer diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Topas Explorer Group støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Topas Explorer Group tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Topas Explorer Group tilskynder til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
 • Topas Explorer Group modarbejder alle former for korruption herunder afpresning og bestikkelse.

Menneskerettigheder

Vores adfærdskodeks udtrykker de etiske krav, vi stiller til medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere i hele virksomheden. Vi er i gang med at indarbejde vores adfærdskodeks på alle forretningsområder og kontrakter, så vi kan sikre, at alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er bekendte med indholdet og med deres underskrift har tilsluttet sig det. Derudover vil vores adfærdskodeks være offentligt tilgængeligt på vores hjemmesider, så alle interesserede har adgang til dokumentet.

Åbenhed, respekt, tolerance og mangfoldighed er en del af vores kerneværdier, og derfor sikrer vi et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor diskrimination, mobning og chikane ikke tolereres.

Vi lægger stor vægt på lige rettigheder, og vi vil fortsat stræbe efter, at vores rekrutteringsproces er baseret på relevante kompetencer uanset f.eks. køn, kultur, etnicitet, religion og seksualitet. Disse emner er ikke udtømmende.

Arbejdstagerrettigheder

Hos Topas Explorer Group ApS anerkender vi vigtigheden af at tilbyde meningsfulde job og aflønner derfor alle medarbejdere, så de sikres en rimelig levestandard. Med dette mål i tankerne har vi identificeret nogle indsatsområder, som har størst betydning for os:

 • Skabelsen af lokale arbejdspladser
 • Lokale uddannelsesinitiativer
 • Lav medarbejderudskiftning og høj medarbejdertilfredshed

Det er vigtigt for Topas Explorer Group ApS at fungere som en lokal bidragsyder i de samfund, hvor vi opererer. Vi ønsker at leve op til dette engagement ved at tilbyde uddannelsesprogrammer (f.eks. sprogkurser) og jobtræningsprogrammer indenfor forskellige arbejdsområder og ved at ansætte lokal arbejdskraft. Vi støtter alle vores ansatte til at få succes i deres job og om muligt opnå nye kompetencer.

Vi anser lav medarbejderudskiftning og høj medarbejdertilfredshed for at være to sider af samme sag. Vi ønsker en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes fysiske og psykiske velvære og sikkerhed er i højsædet. Vi arbejder kontinuerligt på at opretholde et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan forvente at blive behandlet med respekt fra både ledelsen og kollegerne.

Miljø

Topas Explorer Group opererer i de fjerneste, ufremkommelige og ekstraordinære kroge af verden. Vi har altid været bevidste om vigtigheden af at bevare de unikke landskaber og naturen, som vi har besøgt og brugt som vores naturlige arbejdsmiljø år efter år. Både gæster og ansatte har som noget selvfølgeligt handlet ud fra en ambition om at også de næste besøgende og de næste generationer skulle få den samme smukke oplevelse. Denne tilgang er stadig en grundsøjle i vores daglige arbejde.

Men vi er ikke blinde for den påvirkning vores industri har på miljøet. Vi er lutter øren overfor nye tilgængelige måder, hvorpå vi som en del af turistindustrien kan sikre, at vores forretning støtter bevarelsen og en bæredygtig udvikling af det lokale. Vi ser muligheder for, at vores arbejde kan sætte et positivt aftryk på folks liv samt det vilde dyre- og planteliv, og vi træffer beslutninger for at opnå den form for indflydelse.

Vi arbejder i en åben organisation baseret på loyalitet, vidensdeling og innovation. Både gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere kommer med nye, kreative, smarte og effektive ideer til, hvordan vi skal arbejde fremadrettet. Miljøbeskyttelsesinitiativer er allerede iværksat, og flere vil følge. Det er vores mål, at vi altid vil kunne komme tilbage og nyde landskaber, dyreliv og andre naturlige vidundere.

Vi har et særligt fokus på følgende tre områder:

 • Reduktion af brugen af engangsplastik
 • Ren vandforsyning
 • Reduktion af brugen af fossile brændstoffer

Kunder og medarbejdere har drukket vand fra plastikflasker på vores hoteller og restauranter. Vi er i gang med at erstatte alle plastikvandflasker med genanvendelige flasker. I vores restaurantkøkkener gør vi også en indsats for at mindske brugen af engangsplast til et absolut minimum.

På flere af vores destinationer er vand en knap ressource. Vi sænker mængden af rent vand, der transporteres til vores hotelgæster og medarbejdere ved at samle og bruge regnvand og ved at rense en del af vores eget spildevand.

Vi er allerede overgået til vedvarende energikilder i nogle områder af vores virksomheder, hovedsageligt der hvor vi arbejder med transport af gæster og varer. De allerede implementerede initiativer vil tjene som eksempler, der skal kopieres i andre områder af vores forretning. Vi vil fortsætte med at konvertere brugen af fossile brændstoffer til vedvarende enrgikilder, der hvor vi kan, og samtidig gøre en indsats for at reducere den samlede mængde energi, der bruges.

Antikorruption

Topas Explorer Groups ApS bliver betragtet som en betydningsfuld operatør i mange af de områder, hvor vi er til stede, og det er af afgørende betydning at beskytte vores medarbejdere, vores værdier, overbevisninger og forretningsetik. Først og fremmest arbejder Topas Explorer Group ApS tæt sammen med alle lokale myndigheder og dernæst vil vi også kræve, at alle samarbejdspartnere efterlever vores adfærdskodeks.

Vi overholder alle procedurer og regler fra internationale, nationale og lokale myndigheder, og alle skatter betales i henhold til lokal lovgivning. Vi opretholder vores egne interne kontroller for at sikre dette, og alle optegnelser er tilgængelige for inspektion.

Udrulning af vores adfærdskodeks vil blive understøttet af antikorruptionstræning af udvalgte medarbejdere, der er i størst risiko for at interagere med korrupte mennesker eller organisationer.

Overholdelse af vores CSR-politik

Det er alles ansvar at overholde vores CSR-politik i deres daglige arbejde – både ledere i Topas Explorer Group ApS, ledere i de individuelle virksomheder og den enkelte medarbejder. Det er ledelsens ansvar at sikre, at vores CSR-politik bliver implementeret, men CSR-politikkens succes vil kun vokse i takt med hver medarbejder og hver samarbejdspartners engagement. Vores CSR-politik bliver derfor dagligt implementeret på decentraliseret basis i de enkelte funktioner.

Den CSR-ansvarlige i Topas Explorer Group kan altid kontaktes vedrørende klager fra både medarbejdere, gæster eller andre observatører af utilfredsstillende forhold i forbindelse med implementeringen og overholdelsen af vores CSR-politik. Vi fører en officiel oversigt over alle henvendelser.